Stadgar

Stadgar för Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap (SAFSS).

§ 1
Söderslätts Arkeologi & Fossilsällskap (SAFSS), som bildades 2019-02-10, är en oberoende ideell förening. Sällskapet har sitt säte i Trelleborgs kommun.

§ 2
Sällskapets målsättning är:

 • Att förmedla kunskap om och sprida intresse bland sina medlemmar för vår förhistoria med inriktning på arkeologi och paleontologi.
 • Att aktivt medverka till att öka allmänhetens intresse för dessa verksamheter.
 • Att verka för samarbete med andra föreningar med närbesläktade intressen.

§ 3
Medlemskap erhåller den som betalar stadgeenligt medlemsavgift. Medlem har motions- och yttranderätt vid föreningsmöten samt en röst per medlemskap vid omröstningar.

§ 4
Medlemsavgiftens storlek beslutas, på förslag av styrelsen, av Årsmötet. Medlemsinträde under sista kvartalet innebär att medlemsavgiften automatiskt överflyttas till att gälla även nästkommande verksamhetsår. För röstberättigat deltagande vid Årsmötet ska medlemsavgiften vara betald eller betalas i samband med Årsmötet. Medlem som inte betalt medlemsavgiften senast 31 mars anses ha valt eget utträde ur sällskapet.

§ 5
Styrelsen kan föreslå hedersmedlem, som sedan utses av Årsmötet.
Till hedersmedlem kan utses person, som på särskilt sätt gagnat sällskapet. Hedersmedlem åtnjuter ständigt medlemskap och är befriad från att erlägga medlemsavgift .

§ 6
Sällskapets verksamhet utövas genom:

 • Årsmötet, som är sällskapets högsta beslutande organ.
 • Styrelsen, som är sällskapets verkställande organ.

§ 7
Styrelsen ska bestå av följande ledamöter, som väljs av Årsmötet:

 • Ordförande, minst fyra ledamöter samt en suppleant.
 • Ordförande har en mandattid på ett år.
 • Minst två ledamöter har en mandattid på två år, väljs udda årtal.
 • Minst två ledamöter har en mandattid på två år, väljs jämna årtal.
 • Suppleanten har en mandattid på ett år.

Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Protokoll ska föras vid styrelsemöte.

§ 8
Sällskapets räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 9
Styrelsen ska senast 30 dagar före Årsmötet överlämna räkenskaperna, verksamhetsberättelse samt övriga handlingar till revisorerna för granskning.

§ 10
Årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år.

§ 11
Kallelse och dagordning till årsmötet ska vara medlem tillhanda senast en månad före Årsmötet. I kallelsen ingår även verksamhetsberättelse och årsredovisning.

§ 12
Motioner och förslag ska vara skriftligen och Styrelsen tillhanda senast tre veckor före Årsmötet.

§ 13
Dagordningen vid ordinarie Årsmöte ska innehålla följande punkter:

 • Mötets öppnande.
 • Val av mötesordförande.
 • Val av mötessekreterare.
 • Val av två protokolljusterare och rösträknare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
 • Frågan om mötet blivit behörigt utlyst.
 • Fastställande av dagordning.
 • Godkännande av verksamhetsberättelse.
 • Föredragande av årsredovisningen.
 • Revisorernas berättelse.
 • Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för Styrelsen.
 • Fastställande av verksamhetsplan.
 • Fastställande av budget för verksamhetsåret.
 • Fastställande av medlemsavgiften.
 • Behandling av till Årsmötet inkomna förslag.
 • Val av styrelseordförande för verksamhetsåret.
 • Val av styrelseledamöter enligt § 7 i stadgarna.
 • Val av en revisor för en mandattid på ett år.
 • Val av en revisorssuppleant för en mandattid på ett år.
 • Val av två medlemmar till valberedning, varav en sammankallande.
 • Val av sällskapets ombud och representanter enligt styrelsens förslag
 • Övriga ärenden.
 • Mötets avslutande.

§ 14
Vid extra Årsmöte behandlas de förslag som anges i kallelsen.

§ 15
Förändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut på två efterföljande årsmöten med minst 14 dagars mellanrum. Beslut måste tas med minst två tredjedels majoritet.

§ 16
Sällskapets upplösning kan ske genom beslut på två efterföljande årsmöten med minst 14 dagars mellanrum. Beslut måste tas med tre fjärdedels ( 3/4 ) majoritet.

Sällskapets arkivmaterial överlämnas i så fall till Trelleborgs Muséum eller motsvarande institution. Egendom och eventuella medel fördelas enligt Årsmötets beslut och med enkel majoritet.

Dessa stadgar är antagna i Bösarp, 2019-02-10.

Revision
 1. Första revision, Bösarp 2023-03-26.
 2. Andra revision, Bösarp 2024-03-24.